Leadership
Steven Jaeyoun Kim

President

Email: skim@nkllaw.com

Website: nkllaw.com

Jason Seunghyun Jang

Vice President

Sujin Park

Vice President

Email: spark@sughrue.com

Website: sughrue.com

Byung Woong Park

Secretary

Dae Kim

Chief Operating Officer

Email: dae.kim@uspto.gov

Website: uspto.gov

Email: jungkyunkim@korea.kr

Website:  korea.kr

Jyung Kyun Kim

Senior Advisor

Email: yham@ipfirm.com

Website: ipfirm.com

Yoon S Ham

Senior Advisor

Hae-Chan Park

Senior Advisor 

Joo Mee Kim

Senior Advisor

Sunhee Lee

Senior Advisor

Sung Pil Kim

Senior Advisor

Email: skim@hdp.com

Website: hdp.com

Justin H. Kim

Senior Advisor